Om Ballongen

Kommunens föräldrar enkät 2021

.docxEnskild-Ballongens_Montessoriförskola

Vision

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö där det finns vuxna som ser och hör det enskilda barnet.

Förskolan skall vara utvecklande och lärorik för alla barn utifrån var och ens förutsättningar. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i en miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande.

Verksamhet

Ballongen är en liten och trevlig förskola med engagerade pedagoger i en lugn och trygg miljö. Vi finns i det strategiskt belägna Ar, där vi bedriver en verksamhet inspirerad av Maria Montessoris pedagogiska modell.

Vi har en stor känsla för naturen och hos oss får barnen vara mycket ute på vår fina skogbeklädda gård. Resultatet blir gladare barn, om än lite smutsigare. Varje vecka går barnen i ”Naturskola” vilket ofta sker i obanad terräng, vilket bidrar till bättre motorik och ökad kreativitet. Barnens naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje utnyttjas för att öka förståelsen för sambanden i naturen.

Föräldrarnas viktiga roll i verksamheten

Ballongens verksamhet startade 1991 och bedrivs som ett föräldrakooperativ. Detta innebär att ordinarie personal sköter förskolan (som på kommunala förskolor), men föräldrarna har en mer aktiv roll i verksamheten. Alla våra föräldrar är med och formar verksamheten, till exempel genom att vara närvarande vid fixardagar, i styrelsen eller på annat sätt. Alla har god insyn och delaktighet i förskolans verksamhet, och inte minst den miljö som våra barn spenderar så mycket av sin tid i.

Driftsform och ändamål

Ballongens Montessoriförskola startades 1991 och drivs av Föräldraföreningen Ballongen ekonomisk förening (föräldrakooperativ). Föreningens syfte är att tillsammans med personalen skapa förutsättningar för en bra barnomsorg.

På Ballongen är du som förälder delaktig i förskolans verksamhet. Detta gör du exempelvis genom att hjälpa till med städningen, eller sitta med i styrelsen. 

Ballongens Montessoriförskola drivs med utgångspunkt från skolverkets Läroplan för förskolan (Lpfö 18) samt Knivsta kommuns riktlinjer för förskolan.

Knivsta kommuns taxa för barnomsorg gäller (läs mer på kommunens webb). Därutöver tillkommer en inträdesavgift på 500 kr.